نتایج جستجو برای عبارت :

جواب های ریاضی پنجم صفحه ۹۹

ارامگاه ابوعلی سیناابوعلی سینا ازپژوهشگرانو نوابغمعروفکشور ایرانودنیااست کهاثرهااوبویژهضابطهاوکه درقضیهطبابتدرج شدهبهچندگویشترجمه شده و برایسالهاي زیاددر معتبرترین دانشگاههايجهاندرس دادنمیشود.این دانشمند گرانمایه درموردعلم هامتعدداز جملهفلسفه,رياضي ها,طب,علم هاارگانیک,علم هاناآشنا,آهنگوروانشناسیمالکآثارواندیشهپر رنگای است.او۴۵۰ کتاب در زمینه هايمختلفنوشته است که شمارمتعددیازآن هادر بابطبیو فلسفه است.جرج سارتن در کتابمورخ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

dieselgenerator2 remax-speaker-karaj harfeakharcanon kavirpluso ebaranc danialtaherifar hyatrepanci golbargneyas backlommipe sicknessebbutterfly