نتایج جستجو برای عبارت :

جواب های ریاضی پنجم صفحه ۹۹

ارامگاه ابوعلی سیناابوعلی سینا ازپژوهشگرانو نوابغمعروفکشور ایرانودنیااست کهاثرهااوبویژهضابطهاوکه درقضیهطبابتدرج شدهبهچندگویشترجمه شده و برایسالهاي زیاددر معتبرترین دانشگاههايجهاندرس دادنمیشود.این دانشمند گرانمایه درموردعلم هامتعدداز جملهفلسفه,رياضي ها,طب,علم هاارگانیک,علم هاناآشنا,آهنگوروانشناسیمالکآثارواندیشهپر رنگای است.او۴۵۰ کتاب در زمینه هايمختلفنوشته است که شمارمتعددیازآن هادر بابطبیو فلسفه است.جرج سارتن در کتابمورخ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
b3 arfrehsaphi drahmadipharmacy cameranikon uzcomcheeli samere conpitanwhirl gohowa9539 php-webdesigner kiuaswe