نتایج جستجو برای عبارت :

شعر حسن الحیدری هم بعدک تحبنی

ابوذیّات ضد الطغات
غث یا جدری عندک ساس بعذار
او هم تفرج تطخ الراس بعذار
اذا برگبتک اتحل باس بعذار
عشرتی اویاک صعبه ات الیّه
.
امن ما یبگه مجفی او عاد بالدار
الوگف ویانه طبعه ذهب بالدار
شیّال الحمل موجود بالدار
اذا مال او غرگ ربنه التچیّه
.
یبو طبع افر للغفر هد هد
بعدک ما شبعت ابهذر هد هد
التحبّه الخلگ عظمه ابسعر هدهد
الیشیله ایصیر معبود ابکنیّه
.
چنت ویّاک اذوبن واحن وانساک
او جفل گلبی او بعد ما یرد وانساک
مو خایف حدر مطرگک وانساک
ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
chhyp cod-miss-p air-handling-unit mahnoosh24 aenrdiunfs parham88 sophiadaisy mehranchat