نتایج جستجو برای عبارت :

عبدون لباس لوکا مرینت

درب ضد سرقت دو لنگه
درب ضد سرقتآتار درب دارای ساختار فی به همراه MDF و روکش چوب یا PVC می باشد کهدرب ضد سرقتآتار می تواند بصورت دو لنگه نیز ساخته شود. یکی از موضوعاتی که برایدرب ضد سرقت دو لنگهمطرح می باشد میزان مقاومت درب در عرض های بالای درب می باشد.در ضد سرقت دو لنگهحداقل 150 سانتی متر دارد پس می توان گفت باید مقاومتدر ضد سرقت دو لنگهاز منظر های مخالف افزایش پیدا کند. اولین مورد مقاومت خود لنگه هایدرب ضد سرقت دو لنگهمی باشد. لنگهدرب ضد سرقتآتا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

badbaran venospgrafik sniper20 roozema shokufehing maadrac vahidmyth99 chess-school comembtrapran wooditarh