نتایج جستجو برای عبارت :

فارسی هفتم درس سوم

دراین مرحله، بیمار معمولا به مامی گوید که "من فقط به خرید سمعک ویدکس این علت اینجاهستم که همسرم ازمن درخواست کرده که شنوایی ام راچک کنم" . ادیولوژیست می تواند با پرسیدن دوسوال به برخی اطلاعات مهم پی ببرد: "همسرتان درمورد شنوایی شماچه می گوید؟" (اجازه دهیدکه اوداستانش رابگوید، بدون اینکه به اوکمک کنید) وسپس این سوال که "شما امروز شنوایی تان راچطور توصیف می کنید؟" توجه داشته باشیدکه ما ازبیماردرخواست نمی کنیم که هرمشکل شنیداری راتوصیف کند، ما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
schukoplug haksazanzarfam misspazira neginespkavir rrrtt1 norf motarel fanoskhialc rashnolab