نتایج جستجو برای عبارت :

قلب همان خانه نیست که آدم ها بیایند توی آن بمانند بعد بروند

راهنمای کاربرد بالینی ارتوزهای کششی گردن و بالش های طبی
مولفان: بتول ﺑﺎﻗﺮیﭘﻮر، ﻓﺎﻃﻤﻪ آزادیﻧﯿﺎ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻀﻠﯽ
-------------------------------------------------------------------------
فهرست کتاب:
فصل اول :
درمان کششی
اﻧﻮاع ﮐﺸﺶ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺸﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدن
ارﺗﻮزﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﮐﺸﺶ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ی ﺑﺎﻻی در
ﮐﻮﻻر ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻣﻮارد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺸﺶ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ در ﻧﺎﺣﯿ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
maryamchiniz moallem1400 cheminylon 2020net sakhtarcorona nutszbci patincake pooyarayanehil mantoshik34 mahanmarketm