نتایج جستجو برای عبارت :

هم خانواده معمولا

رسم چهارم
جواب دادن
جواب دادن به خانواده داماد بعد از مهلت چند روزه که معمولا ده روز است برای م کردن اعضاء خانواده بر این وصلت که بیشتر جنبه
تشریفاتی دارد چون مادر عروس هر تصمیمی که خودش اتخاذ نمودند همان است البته با کادر مجرب خواهرانش و بعد از موعود مقرر خانواده
عروس به پیک خانواده داماد که معمولا مادر یا خواهر داماد است داده که ما مایل به وصلت هستیم یا خیر . و بعد از این رسم جلسات علنی
دو خانواده که در قسمت های بعد خواهید خواند صورت م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
flamunebar rasoulmoradi itapple marketingeirani kamanenavak bourse30to mphonarilas pedarandpesar4 dr-emrooz jelvehtbahar